Elbląg,

środa, 16 października 2013

Legendy: Aelveopolis, dawny Elbląg. O księciu Palemonie.


Gaje éwiete lasfif tycH gajótc Gaje swiete miano nazywac b ó ni cam i oltarze miano nazywac ko lo którem raialy byc w pewnym ksztalcie skladane ogromne kamienie W wielu miejscach w Polsce sa dotad gaje nosza ce nazwisko Bóznic Takie w parczowskích lasacb widzial Staszic Lanka z gajów swietych przed wprowa dzeniem Chrzescianstwa miala sluzyc za berlo lub hetmanska bulawe. Takie mialy byc pierwiastkowe znaki wodzów rycerstwa Taki poczatek berla królów lub ksiazat

 Twierdza niektórzy i poczalek swój wziaj od luda Elveonów czy Huí vekunúw którzy te okolice niegdys zamieszkiwali ztad nazwisko Elbing Angosta Aelveoonm Aelveopolis czesto mu Fryderyk Zamelias rajca el bla gski uadaje Kiepodziela jednakze zda nia tego Hartknoeh Noty na Dusburga Czçsc 3 Cap 16 i owszem twierdzi i ? zamek elblagski zalozony byl roku 1237 przez przybyfych z Niemiec Krzyzaków przy ujsciu rzeki Elbing do Frischehaffu okoto roku zas 1239 przeniesiony na to miejsce w któréni potent gimnazyuni sztuk wyzwolonych wzniesiono Okolo zamku tego wystawili Lubeczanie miasto i nadali mu nazwisko Elbing od rzeki tamzc plynacej iu wielkiego mistrza krzyzackiego wyjcdnali iz pozwolil do niego wprowa dzic prawo którc dla Lubeczanów niedawno przedtém Frjderykll cesarz zatwic dzil Henryk ice Hohenlohe mistrz wiel 
Starożytności polskie: Ku wygodzie czytelnika porządkiem abecadłowym ..., Band 1
 von Jędrzej Moraczewski


 
Istnieje szereg dziwnych, zachowanych do dziś i niepołączonych ze sobą historii i opowiadań z czasów antycznych, dotyczących ziem obecnej Polski. Gdyby je zebrać w całość, próbować ułożyć zgodnie ze wskazówkami historyków i literaturoznawców, cóż byśmy otrzymali? Może rozwiązanie zagadki polskiej historii?
Wszyscy znamy potoczną opinię o powstałej o 1194 r. pierwszej księdze kroniki Wincentego Kadłubka. Uznaje się poczet władców przedpiastowskich, który przedstawił, za dzieło niewiarygodne historycznie. A cóż, jeśli dotyczy ono rzeczywistych wydarzeń, a późniejsze próby interpretacji były całkowice niepoprawne? XIX-wieczny historyk próbował rozszyfrować jedną z największych zagadek polskiej przeszłości.Jego rezultaty są o tyle ciekawe, że dopiero po połączeniu z traktowanymi z niedowierzaniem doniesieniami z kronik o niejakim Polemonie, tworzą sensowną, spójną i wyjaśniającą te zagadkowe powiązania całość.
/???.1/... byli u tom miste ?, baczeczy tak welikuiu siłu ludey ieho, byli ohorneny strachom welikim y rozbehlisia z mesta, a niekotoryie pobehli do rybołow ? swoich y tam sia poczali budowat na ostrowe; to sie nazwała Wenecya.
A kniaża imenem Apolon ?, kotoroie też u tom meste było, zabrawszysia zo wsim, y pry nem było piatsot semen ? szlachty rymskoie, a meży nimi czotyry rożaj na wyspie szlachty rymskoie, imenem z herbu Kitowrasowa Dowsprunkow, herbu z Kolumnow Preszpor Cezarinus, a z herbu Urseynow Julianus, a z herbu Roży Toroho ?, poszoł morem meży zemli y wziął so soboju odnoho astronoma, kotory astronom znał sia po zwizdach. Y poszli na korablech morem na połnocz, y obszedszy Francyiu i Angiliju, y woszli sut u korolewstwo Dunskoie, a w korolewstwe Dunskom uwoszli u more Akijan, y morem Akijanom doszli do ustija, hde reka Nemon wpadajet w more Akijan, potym poszli rekoju Nemnom u werch aż w more zowemoje Małoie, kotoroie nazywaietsia more Nemnowoje. A s toie pryczyny toie more Nemnowoie nazywaietsia, iż w toie more wpadaiet Nemon dwanancatma ustij, a kożdoie zowetsia osobnym imenem, meży kotorymi ż dwanancatma ustij odno ustije nazwali imenem Gilia. Y poszli tym ustiem u werch, i doszli cełoho Nemna, hde wżo on sam w odnom weś mesty teczet, y werch Nemnom doszli do reki Dubisy, hde ż wszedszy w tuju reku Dubisu, y nad neiu naszli hory wysokija, /???.2/ y na onych horach rowniny welikija y dubrowy roskoszny y rozmaitoie użytosty ? napołnennych, wo zwerech rożnoho rożaju ?, to jest nayperwey turow, żubrow, łosey, oleney, sarn, rysey, kunie, lisic, biełok, hornostajew i innych rozmaitych rożajew. Y tu też w rekach welikuju ożytost3 ryb nepospolitych, iż tolko tyie ryby, kotoryie se w tych rekach rodet, ale mnożestwo ryb rozmaitych a dywnych prychodiat z mora, a to za toju pryczynoju, iż nedaleko ustyie Nemnowoie, hde Nemon w more wpadajet. Nad kotorymi ż rekami, nad Dubisoju y nad Nemnom y nad Juroius ?, \129\ tam sia poselili y poczali rozmnożatysia. Onoie meszkanie ich nad tymi rekami wielmi sia im spodobało i nazwali tuiu zemlu Żomoydzkaja zemla.
Y potom wyszereczennoie kniaże Palemon wrodył trech synow: starszy Bork, druhi Kunos, tretij Spera ?. Starszyi ż syn Bork wczynił horod na rece Jure, y złożeno imia toho kniażaty pospoł z rekoiu, iż imia rece Jura, a kniażaty Bork, y nazwał toy horod Jurbork ?. A seredni syn Kunos pryszoł na ustie reki Newiaży, hde ona wpadaiet w Nemon, i toy wczynił horod, i nazwał ieho imenem swoim, Kunosow horod ?. A tretij syn Spera poszoł dalej u puszczu ku wschodu słońca, y preszoł reku Newiażu y reku Swiatuju, i tretiuju reku Szyrwintu, y naszoł ozero, łukami y rozmaitym derewom ukraszenno, hde ż to zlubiwszy y nad tym ozerom poselilisia, y toie ozero imenem swoim nazwali Spera ?. A Dowsprunk imenem s Kitawrasa /???.3/ poszoł rekoiu Swiatoiu y naszoł meysce welmi choroszo y horodyszczu podobnaho, y spodobałosia iemu welmi, y on tam poseliłsia, y wczynił sobi horod, y dał imia tomu horodu Wiłkomir ?, a sam nazwałsia kniazem Dziawiłtowskim, y tam sia poczał rozmnożaty.
My że wozwratymsia wospak. Y panuiuczy Speru mnoho let, y był welmi łaskaw poddanym swoim, y potom zmerł bez płodu ?. Y poddanyi ieho miłujuczy ieho y podłuh rymskoho obyczaju wczynili bałwana na pamet ieho y nazwali Spera ?. A potym onyi ludij, meszkaiuczy koło neho, y poczali jemu ofiry czynitij ?, y za boha jeho mitij ?, y potym, koli tot bałwan zkaziłsia, y onyi toie ozero y mestco chwalili y za boha mili, y potom meży soboiu hospodara ne mili i meszkali bez pana.
Źródło:
http://litopys.org.ua/psrl3235/lytov08.htmwg

Heraldica: to iest osada kleynotow rycerskich y wiadomość Znaków Herbownych ...

 Autorzy Józef Aleksander Jabłonowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz